Edustaja-aloite

 

Kirkolliskokoukselle

 

 

VALTAKUNNALLISEN ISOSPANKIN LUOMINEN

 

Esitämme kunnioittavasti kirkolliskokoukselle, että se antaisi kirkkohallitukselle tehtäväksi:

 

1. aloittaa valmistelut valtakunnallisen, verkkopalveluna toimivan Isospankin luomiseksi ja sitä kautta

 

2. kehittää ja lujittaa seurakuntien nuoriso- ja rippikoulutyön yhteistyötyötä valtakunnallisesti konkreettisella hankkeella

 

Aloitteen perustelut

 

Nuoret ovat kirkon tulevaisuus: meidän on panostettava siihen, että he kokevat osallisuutensa mielekkääksi nyt ja tulevaisuudessa. Tampereella 5.5.2012 pidetty Kirkko 2020 -seminaari keräsi yhteen noin 60 nuorta 30 seurakunnasta pohtimaan kirkon imagoa, kirkon kansainvälisyyttä, nuorten vaikutusmahdollisuuksia kirkossa sekä seurakuntien yhteistyötä.

 

Nuorten puheenvuoroissa tuli vahvasti esiin halu olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa heille suunnattua toimintaa, olla jotain muuta kuin vain toiminnan subjekteja.

 

Nuoret näkivät verkostoitumisen ja yhteistyön rakentamisen kirkon tulevaisuuden suunnaksi. Seminaarin konkreettisin idea, jota nuoret myös toivoivat edistettävän, oli verkossa toimivat Isospankki ja sen yhteydessä toimiva ideapankki, joiden avulla isoset ja toimintaideat liikkuvat seurakuntarajoista riippumatta. Nuoria kiinnosti yhteistyö, eivät hallinnolliset tai maantieteelliset rajat.

 

Isospankin ideana on olla eräänlainen isosten tukikohta, joka tarjoaisi alustan valtakunnalliseen ajtustenvaihtoon, tarjoaisi nuorille mahdollisuuksia hakeutua isoseksi myös muihin seurakuntiin sekä palvella avoimena materiaalipankkina. Isospankki voisi siis toteutuessaan toimia myös nuorisotyön konkreettisena yhteistyöhankkeena seurakuntarakenteen uudistuessa tarjoten konkreettista kulttuurivaihtoa seurakuntien välillä.

 

Isospankki toimisi kirkon nuoriso- ja rippikoulutoiminnan työn tukena ja rikastuttajana. Nettipalveluna toteutettuna se yhdistäisi paitsi isosia keskenään, myös isosia ja seurakuntien työntekijöitä. Palvelu tarjoaisi mahdollisuuksia ajatusten ja toimintatapojen vaihtoon nuorisotyöstä verkossa. Lisäksi Isospankki tarjoaisi seurakunnille mahdollisuuden välittää isosia seurakunnasta toiseen, sinne missä on tarvetta. Isospankki vahvistaisi seurakuntien välistä nuoriso- ja rippikoulutyön yhteistyötä ja seurakuntien välistä dialogia. Se vahvistaisi konkreettisesti nuorten osallisuutta ja toimijuutta sekä rikastuttaisi toimintaa, kun erilaiset käytänteet kohtaisivat niin verkossa kuin kasvokkain.

 

Edellinen kirkolliskokous hyväksyi aloitteen nuorten osallisuuden vahvistamisesta kirkossamme (4.9.2009 Yleisvaliokunnan mietintö 6/2009 edustaja-aloitteesta 6/2009, joka koskee nuorten osallisuuden vahvistamista kirkossamme). Isospankki toimisi luonnollisena ja konkreettisena jatkona edellisen kirkolliskokouksen työlle.

 

Rippikoulutyö on kirkon menestystuote. Se tavoittaa nuoren ikäluokan kattavasti ja isostoiminta kokoaa yhteen laajan joukon sitoutuneita ja aktiivisia nuoria seurakuntalaisia. Näiden aktiivisten nuorten innostus kirkon piirissä toimimiseen on tärkeä voimavara, jota kannattaa vaalia ja kannustaa kaikin mahdollisin tavoin. Aloite Isospankista on tullut suoraan nuorilta itseltään. He ovat sitoutuneita levittämään hyviä käytäntöjä ja oppimaan seurakuntaelämästä ympäri Suomen.

 

Maantieteellisesti pitkässä maassamme seurakuntien toimintamuotoihin ja hengellisyyden ilmenemismuotoihin ovat kehittyneet omat erityispiirteensä. Epäilemättä nuorisotyön muodotkin vaihtelevat alueittain, erilaisten olosuhteiden, perinteiden ja esim. herätysliiketaustojen vuoksi. Tämän vuoksi olisi erittäin hyvä, että kirkon toimijat oppisivat jo nuorina kohtaamaan toisia kirkon jäseniä yli erilaisten rajojen ja vierailisivat toisissa seurakunnissa eri puolilla maata. Näin opittaisiin, paitsi toisten toimintamuodoista ja käytännöistä, myös rakentamaan keskusteluyhteyttä ja ymmärtämystä hyvinkin erilaisiin kirkon jäseniin. Tällaisella toiminnalla voi olla kauaskantoiset seuraukset koko kansankirkkomme tulevaisuuden kannalta.

 

Esitämmekin kunnioittavasti, että kirkko vastaisi näiden nuorten toiveeseen toteuttamalla Isospankin esimerkiksi kirkon rippikoulu- ja nuorisotyön verkkopalvelu Fleimin alle.

 

 

Turussa 9 päivänä toukokuuta 2012

 

Katri Korolainen-Virkajärvi                     Janne Kaisanlahti