Kuten paikallinen media on uutisoinut, olen tehnyt elokuussa poliisille tutkintapyynnön koskien Kemijärven kaupungin tekemää entisen Salcompin tehtaan kiinteistönhoitosopimusta. Hankintaa ei ole kilpailutettu ja lisäksi tekninen johtaja teki sen toimivaltansa selkeästi ylittäen. Yhden virheen vielä uskoisi vahingoksi, mutta ei kahta. Otan asiaan myöhemmin enemmän kantaa tarvittaessa.

Tässä yhteydessä vain oikaisen yhden mahdollisesti liikkuvan väärinkäsityksen. Tekninen lautakunta ei ole käsitellyt asiaa eikä siten ollen tehnyt siitä päätöstä, joten sen jäsenet ja varajäsenet eivät ole syyllisiä tapahtuneeseen. Tekninen lautakunta ei olisi voinutkaan muuttaa päätöstä, sillä tekninen johtaja ei tuonut asiaa kokoukseen, ja valitusaika oli jo kulunut umpeen, kun uusi kokous pidettiin. Tietysti tekninen lautakunta olisi voinut ottaa asian käsittelyyn ja esittää huomionsa laittomasta menettelystä, tältä osin lautakunta olisi voinut olla enemmän "skarppina".

Asiasta kiinnostuneille ohessa tiedoksi laatimani tutkintapyyntö. Tuskinpa suosioni tietyissä piireissä lisääntyy, mutta kun ei kukaan muukaan tuntunut kääntyvän poliisin puoleen, ja muut tiet olivat tukossa, niin en muutakaan voinut. En tee poliittisia toimia esim. sitä silmälläpitäen, saanko joskus mahdollisesti kaupungilta töitä, tai olenko viranhaltijoiden suosiossa. Suurin osa viranhaltijoittemme tekemästä työstä on hyvää työtä. Mutta silloin, kun vääryys tapahtuu, eivätkä minua tärkeämmässä asemassa olevat poliitikot puutu asiaan (paitsi korkeintaan jälkikäteen irtopisteitä kerätäkseen), niin katsoin, että oli pakko tehdä jotain. Muuten antaisin valtuutettuna sellaisen kuvan, että tällainen menettely on oikein, tai ainakin siedettävää.

---

 

Lapin poliisilaitos
Hallituskatu 1 A
96100 ROVANIEMI

 

ASIA: Tutkintapyyntö Kemijärven kaupungin toiminnasta koskien Heralammen yritystalon hoitosopimusta

 

Pyydän kunnioittavasti poliisia tutkimaan, onko Kemijärven kaupungin tekemä Heralammen yritystalon hoitosopimus tehty lainvastaisesti ja onko sopimuksen kaupungin puolesta viranhaltijapäätöksellä hyväksynyt tekninen johtaja ja/tai muu asiaa valmistellut viranhaltija rikkonut virkavelvollisuutensa asian lainmukaisen käsittelyn suhteen.

Kemijärven teknisen lautakunnan pöytäkirjan 23.4.2008/ § 38 mukaan tekninen johtaja on 25.3.2008 tehnyt päätöksen hyväksyä Heralammen yritystalon hoitosopimus SEVOIS R. Halvarin kanssa ajalle 3.4.2009–31.3.2011.

Päätös on tehty ensinnäkin vastoin Kemijärven kaupungissa voimassaolevia viranhaltijan hankintavaltuuksia. Kemijärven kaupunginhallitus on päättänyt 1.9.2007 osastonjohtajien hankintavaltuuksiksi 15 000 - alle 30 000 euroa. Tässä tapauksessa siis teknisellä johtajalla ei ole ollut oikeutta päättää sopimuksen hyväksymisestä. Teknisen lautakunnan kokouksen 23.4.2008 esityslistassa sopimuksen hinta on mainittu vain yhden kuukauden osalta ja vieläpä kahteen osaan jaoteltuna, mikä on saattanut erehdyttää teknisen lautakunnan jäseniä. Kuitenkaan päätöstä ei tekninen johtaja olisi saanut tehdä. Väärää menettelyä ei ole pyritty mitenkään korjaamaan.

Tekninen lautakunta ei ole käsitellyt em. viranhaltijapäätöstä. Lautakunnassa jäsen Veli-Matti Hietanen esitti jäsen Tuulikki Juujärvi kannattamana, että lautakunta ottaisi päätöksen käsiteltäväksi, mutta äänin 5-2 lautakunta päätti olla ottamatta päätöstä käsittelyyn.

Itse asiastahan olisi tullut hakea muutosta 14 vuorokauden kuluttua, mutta koska Kemijärven kaupunki ei ilmoita viranhaltijapäätöksistään erikseen valtuutetuilleen eikä minulla ole ollut mahdollisuutta käydä päivittäin seuraamassa esim. kaupungin ilmoitustaulua, niin kyseinen aika on kulunut umpeen. Haluaisin kuitenkin saada selvitetyksi, ovatko jotkut viranhaltijoista laiminlyöneet virkasuhteeseen kuuluvat tehtävänsä hyväksymällä em. sopimuksen vastoin julkisen hankinnan tekemisestä annettuja säädöksiä.

Laissa julkisista hankinnoista eli hankintalaissa määrätään (1 §), että valtion ja kuntien viranomaisten ja muiden hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa sen mukaan, mitä kyseisessä laissa säädetään. Julkiset hankinnat on pääsääntöisesti aina kilpailutettava. Heralammen yritystalon hoidosta ei ole kuitenkaan järjestetty minkäänlaista kilpailuttamista, vaan päätöksen on tehnyt tekninen johtaja. Hankintalain 27 §:n mukaan hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan vain tietyin edellytyksin, joita käsittääkseni tulee vieläpä tulkita suppeasti. Käsitykseni mukaan mikään tässä lainkohdassa luetelluista edellytyksistä ei ole täyttynyt.

Koska palvelua ei ole kilpailutettu, ei voida sanoa, olisiko avoimessa menettelyssä saatu useampia hakemuksia kuin yksi. Kuitenkin tällainen kilpailuttaminen olisi tullut suorittaa. Mielestäni ei ole uskottavaa, että vain yksi taho kykenisi tarjoamaan kyseisen palvelun ja että Heralammen yritystalo (entinen Salcomp Oy:n tehdas) olisi siis niin ainutlaatuinen rakennus, että vain tietyt henkilöt kykenisivät sitä hoitamaan. Kiinteistönhoito- ja isännöintiluontoisia palveluita tarjoavia yrityksiä on Suomessa lukuisia. Päätös on vieläpä tehty nimenomaan viranhaltijapäätöksenä, vaikka se olisi kuulunut lautakunnan tehtäväksi.

Tietääkseni mikään luottamuselin tai muukaan taho kaupungin hallinnossa ei ole virallisesti käsitellyt Heralammen yritystalon hoitosopimuksen syntyyn johtanutta menettelyä. Ainakaan luottamuselinten pöytäkirjoista en ole löytänyt sellaisesta mainintaa. Mikäli asia jätettäisiin ilman mitään seuraamuksia, antaisi se kuvan, että Kemijärven kaupunki hyväksyy edellä mainitun kaltaisen menettelyn julkisten hankintojen osalta. Tämän johdosta olen katsonut velvollisuudekseni pyytää poliisia tutkimaan asian.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 17 §:n 1 momentissa todetaan:
”Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä ja määräyksiä sekä työnantajan työnjohto- ja valvontamääräyksiä.”

 

Kemijärvellä, 10.8.2009

kunnioittavasti,

 

Janne Kaisanlahti

kaupunginvaltuutettu Kemijärven kaupungista
Koulukatu 34 C 20, 98120 KEMIJÄRVI
puh. 040-7084832, sähköposti janne@jannekaisanlahti.net