Koillis-Lappi -lehti ja Lapin Radio uutisoivat tänään siitä, että Kemijärven kaupunginvaltuuston viimeisin kokous joudutaan mahdollisesti uusimaan muotovirheen vuoksi. Oma käsitykseni asiasta on seuraavanlainen.

Kemijärven kaupunginvaltuuston kokouksen 17.10.2011 viimeisenä asiakohtana käsiteltiin eron myöntämistä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Juha Pikkaraiselle. Asia oli tullut vireille sen johdosta, että Pikkarainen oli itse pyytänyt eroa kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävästä, haluten kuitenkin jatkaa kaupunginhallituksen jäsenenä.
 
Kun keskustelu asiasta avattiin kaupunginvaltuuston kokouksessa, annettiin ensimmäinen puheenvuoro asian käsittelyssä kaupunginvaltuutettu Matti Hietaselle, joka oli pyytänyt puheenvuoroa kirjallisesti etukäteen. Hietanen esitti, että asia jätettäisiin pöydälle, kunnes Korkein hallinto-oikeus on käsitellyt Kemijärven kaupunginhallituksen valinnasta aiemmin tehdyn valituksen. Tätä esitystä kannatettiin, ja käydyn keskustelun jälkeen asiasta suoritettiin äänestys.
 
Äänestyksessä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja teki sellaisen äänestysesityksen, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä eli että ero myönnetään, äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat Matti Hietasen pöydällepanoesityksen kannalla, vastaavat EI. Äänestyksessä annettiin 26 JAA-ääntä ja 9 EI-ääntä. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen esityksen tulleen valtuuston päätökseksi eli että Juha Pikkaraiselle on myönnetty ero kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävästä. Tämän jälkeen siirryttiin käsittelemään uuden kaupunginhallituksen puheenjohtajan valintaa Pikkaraisen tilalle.
 
Äänestys pöydällepanosta suoritettiin väärässä järjestyksessä. Kuntalain 15 §:ssä säädetään valtuuston työjärjestyksestä. Sen mukaan valtuuston hyväksymässä työjärjestyksessä tai muussa johtosäännössä annetaan määräyksiä mm. valtuuston toiminnasta. Kemijärven kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 19 §:n mukaan: ”Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta, palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian asiallisen käsittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta ja siitä on tehtävä päätös ennen kuin keskustelua itse asiasta jatketaan. Jos ehdotus hyväksytään, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn, jos se hylätään, jatkuu käsittely.”
 
Valtuuston kokouksessa ei menetelty tällä tavalla. Pöydällepanosta ei tehty erillistä päätöstä, vaan äänestyksessä asetettiin vastakkain kaupunginhallituksen esitys sekä Hietasen tekemä pöydällepanoesitys. Eikä asian käsittelyä jatkettu pöydällepanoesityksen tultua hylätyksi, vaan todettiin ainoastaan kaupunginhallituksen esityksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.
 
Kannatettu pöydällepanoesityshän katkaisee keskustelun itse asiasta, ja tämän jälkeen saisi keskustella ainoastaan siitä, jätetäänkö asia pöydälle vai ei. Jos pöydällepanoesitys hylätään, jatketaan asian asiallista käsittelyä. Nyt ei käyty mitään keskustelua. Tältä osin pöytäkirja on laadittu oikein.
 
Valtuuston pöytäkirjaan on kuitenkin merkitty, että äänestys olisi käyty siten, että olisi äänestetty asian asiallisen käsittelyn jatkumisesta. Pöytäkirja on kirjoitettu väärin, sillä se ei vastaa kokouksen todellista kulkua.
 
Kuten todettu, se on kirjoitettu oikein, että puheenjohtaja ei avannut keskustelua enää uudelleen. Mutta tämäkin todistaa sen puolesta, että äänestyksessä vastakkain olivat esitykset todella aiemmin kuvaamallani tavalla. Jos nimittäin olisi äänestetty vain pöydällepanosta, vastakkain pöydällepanoesitys ja asian asiallisen käsittelyn jatkaminen, niin pöydällepanoesityksen hävittyä äänestyksessä olisi asian asiallinen käsittely jatkunut.
 
Keskustelun käyminen kaupunginvaltuustossa itse asiasta tämän pykälän kohdalla olisi ollut erittäin tärkeätä senkin vuoksi, että Juha Pikkaraisen eron hakemiseen liittyy eriskummallisia yksityiskohtia. Pikkarainen pyysi eroa ainoastaan kaupunginhallituksen puheenjohtajuudesta, muttei hallituksen jäsenyydestä. Asian esittelytekstissä on viitattu vanhaan oikeustapaukseen (KHO 1981 II 24) todeten, että kieltäytymisen on katsottu voivan koskea myös erikseen puheenjohtajan tehtäviä. Kyseisessä ratkaisussa oli kuitenkin kyse tehtävästä kieltäytymisestä, ja vieläpä ennen vaalitoimitusta, joten aivan yksi yhteen tämä ratkaisu ei sopinut Kemijärven tilanteeseen.
 
Pikkaraisen eronpyyntöä ei julkistettu Kemijärven kaupungin kotisivuilla, vaikka aikanaan on päätetty, että myös pöytäkirjan liitteet julkistetaan. Kun Tarja Kaisanlahti erosi aikaisemmin tänä vuonna kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtajan tehtävästä, julkistettiin hänen eronpyyntönsä sisältö perusteluineen kaupungin kotisivuilla asianomaisen päätöksen yhteydessä. Todettakoon vielä, että kun Pikkaraisen eronpyyntöä käsiteltiin 10.10.2011 kaupunginhallituksessa, eivät kaupunginhallituksen jäsenet saaneet eronpyyntöä kokouskutsun ja esityslistan liitteenä, kuten yleinen käytäntö on.
 
Tietysti Juha Pikkaraiselle olisi myönnetty ero kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävästä, mutta asiasta käyty keskustelu olisi voinut vaikuttaa esimerkiksi uuden kaupunginhallituksen puheenjohtajan valintaan. Asian pöydällepanoa koskevassa keskustelussa kun mm Tarja Perälä viittasi puheenvuorossaan siihen, että Pikkarainen ja Nivala olisivat sopineet paikkojensa vaihdosta etukäteen. Pikkaraisen eron perusteista osa oli varsin erikoisia. Eronpyynnössään hän totesi mm. seuraavasti: ”Olin Kemijärven kaupungin palveluksessa palveluneuvojana 27.8.2011 saakka ja puheenjohtajan tehtävää saatoin hoitaa osittain työaikana. Luonnollisesti käytin tehtävän hoitamiseen runsaasti myös vapaa-aikaani.” (Yleensähän luottamustehtävät hoidetaan juuri vapaa-ajalla, ainakin näin olen itse tehnyt.)
 
Kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen 17.10.2011, ennen kotiin lähtemistä, ainakin valtuutettu Kaarina Soppela kävi sanomassa valtuuston kokouksessa pöytäkirjaa pitävälle talous- ja kehittämisjohtaja Tomi Timoselle, että äänestys suoritettiin väärässä järjestyksessä. Tietojeni mukaan myös muille kokouksen toimihenkilöille on käyty kertomassa asiasta kokouksen jälkeen. Oletin, että asia korjataan ja meille valtuutetuille ilmoitetaan, että § 69 tuodaan itseoikaisuna uuteen käsittelyyn ja että pöytäkirja laaditaan todenmukaisesti vastaamaan kokouksen kulkua. Suuri oli hämmästykseni, kun sain huomata pari päivää myöhemmin Kemijärven kaupungin Internet-sivuilta, että sinne oli ilmestynyt pöytäkirja, jonka teksti ei vastaa kokouksen todellista tapahtumainkulkua.
 
Keskustelin kokousta seuranneina päivinä asiasta useita kertoja Ahti Majavan ja Kaarina Soppelan kanssa. Molemmat ovat toimineet kaupunginvaltuutettuina kohta 27 vuoden ajan. Uskon, että he pitkän poliittisen kokemuksen omaavina ja oman käsitykseni mukaan rehellisiksi tunnettuina kansalaisina muistavat, miten kokouksen kulku sujui ja puhuvat totta. He muistavat kokouksen kulun tältä osin samoin kuin minä: äänestyksessä olivat vastakkain kaupunginhallituksen esitys ja pöydällepanoesitys.

Koillis-Lappi -lehden haastattelussa 27.10.2011 talous- ja kehittämisjohtaja Tomi Timonen toteaa, että”kuntalain mukaan pöytäkirja on niin kuin se on laadittu, ellei toisin näytetä”. Tarvittaessa useat kaupunginvaltuuston kokoukseen osallistuneet voivat todistaa että kokouksen kulku sujui toisin kuin se on merkitty pöytäkirjaan. Esim. kaupunginvaltuutettu Kaarina Soppela teki muistiinpanoja kokouksen kulusta ja nämä muistiinpanot vastaavat täysin omaa muistikuvaani kokouksesta.
 
Kaikessa inhimillisessä toiminnassa tulee joskus virheitä ja se on ihan ymmärrettävää. Ei kukaan meistä valtuutetuistakaan nähtävästi huomannut äänestysmenettelyssä tapahtunutta virhettä äänestyksen aikana. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja nauttii täyttä luottamustani. Viranhaltijoiden tulisi kuitenkin valvoa kunnallisten toimielinten kokouksien kulun laillisuutta. Heillekin toki voi tulla inhimillisiä erehdyksiä, mutta kun valtuuston kokouksen jälkeen asiasta nimenomaisesti huomautettiin, niin virhe ei ole voinut syntyä pöytäkirjaan vahingossa.
 
Pidän erittäin valitettavana sitä, että kokouksen kulussa tapahtuneet virheet pyritään peittelemään laatimalla pöytäkirja, joka ei vastaa todellista kokouksen kulkua. Asia on poliittisesti varsin voimakkaita mielipiteitä herättävä. Uusi kaupunginhallituksen puheenjohtaja valittiin tiukan äänestyksen jälkeen. Ymmärrän, että joillakin tahoilla voi olla intressi pitää laittomasti suoritettu kaupunginhallituksen puheenjohtajan vaali voimassa, jotta uudelta äänestykseltä vältyttäisiin ja jotta tehtävään valitun henkilön asema ei tulisi uhatuksi. Tällainen poliittinen tarkoituksenmukaisuus ei kuitenkaan merkitse mitään silloin, kun lainsäädäntö osoittaa selvästi, että kokouksen kulku oli laiton.
 
Kemijärven kaupunginhallituksen valinta on ollut sangen monivaiheinen prosessi. Tammikuussa kaupunginhallituksen jäsenten vaali tapahtui laittomasti, kun suhteellinen vaali kumottiin sen johdosta, että minun ja Kaarina Soppelan jättämällä ehdokaslistalla olisi muka ollut vaalikelvoton henkilö. Rovaniemen hallinto-oikeus on todennut, että vaali olisi kuitenkin tullut hyväksyä ja että ehdokaslistallamme ollut henkilö oli vaalikelpoinen. Asiasta on kuitenkin valitettu Korkeimpaan hallinto-oikeuteen eikä päätöstä ole vielä tullut. Kuntaliitosta tulleen ohjeistuksen mukaan kaupunginvaltuusto päätti jättää uuden kaupunginhallituksen valinnan pöydälle, kunnes Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu saadaan. Juha Pikkarainen pyysi sitten itse eroa kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävästä.
 
Kemijärven kunnallishallinnossa on kuluneina vuosina tehty lukuisia päätöksiä virheellisessä järjestyksessä. Kerran kokonainen valtuuston kokous jouduttiin uusimaan, kun Vasemmistoliiton työttömällä varavaltuutetulla väitettiin olleen työeste ja asianomaista kuulematta tilalle kutsuttiin järjestyksessä seuraava varavaltuutettu. Lautakuntien kokouksia on mennyt nurin useita kertoja, kun niihin on osallistunut päätöksentekijöinä toimielimeen täysin kuulumattomia henkilöitä. Kerran keskeytetty valtuuston kokous avattiin uudestaan, kun osa kokousväestä oli ehtinyt jo poistua kotiin ja jäljellejääneet kutsuttiin kahvilta takaisin kokoussaliin. Kokous tietysti todettiin laittomaksi. Eikä ole monta vuotta siitä, kun samanlaisen pöydällepanoäänestyksen virheellisyyden vuoksi päätös kumottiin. Kaupungin palveluksessa ei ole enää lakimiestä, kaupungin lakimies irtisanottiin joitakin vuosia sitten. Irtisanominen todettiin tuomioistuimessa laittomaksi ja se tuli kaupungille melkoisen kalliiksi.
 
Nykyisen kaupunginhallitukseen valintaan liittyvän prosessin yhteydessä on jopa tahallaan pyritty lainvastaisiin lopputuloksiin. Kun nykyistä kaupunginhallitusta valittiin, asetettiin kokouksessa käytyyn viimeiseen suhteelliseen vaaliin tahallaan sellainen ehdokaslistojen kokonaisuus, että tasa-arvosäädökset eivät voi täyttyä. Kristillisdemokraateista oli aikaisemmin tarjottu kaupunginhallitukseen naista, Riitta Latvakoskea, mutta viimeisessä vaalissa Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Lea Soppelan kirjoittamalla ehdokaslistalla Latvakosken tilalle kirjoitettiinkin miehen eli Pirkka Aallon nimi. Näin varmistettiin, että ehdokaslistojen kärjessä olisi niin paljon miehiä, että kaupunginhallitukseen ei tulisi valituksi riittävästi naisia, olipa äänijakauma listojen kesken millainen tahansa. Ahti Majavan ja Tarja Perälän mainitusta kokouksesta tekemien valitusten mukaan tällainen muutos ehdokaslistoihin tehtiin suhteellisten vaalien lautakunnan puheenjohtajan Heikki Nivalan pyynnöstä[1].
 
Paikallislehti Koillis-Lapissa 27.10.2011 Heikki Nivala totesi kaupunginhallituksen puheenjohtajan valintaan liittyvässä uutisoinnissa: ”Valittaa voi tietysti jos haluaa. Päätöksenteossa valitettavaa löytyy, jos valittamisen tielle haluaa. Toinen juttu on ja oleellista on, toteutuuko valtuuston enemmistön tahto. Tässä se toteutuu”. – Tämä kuvastaa erittäin hyvin sitä asennetta, mikä Kemijärven kaupungissa vallitsee laillisuutta kohtaan. Siitä, miten päätös syntyy, ei niin välitetä, kunhan se on kulloisenkin valtuuston enemmistön tahdon mukainen. Asia on kuitenkin niin, että vaikka päätös syntyisi yksimielisesti, niin jos se on virheellisessä järjestyksessä syntynyt, niin silloin se on laiton, sanoivatpa paikallispoliitikot mitä tahansa.


[1] Tarja Perälän 25.1.2011 päivätty kunnallisvalitus koskien Kemijärven kaupunginvaltuuston kokousta 17.1.2011/ § 4: ”Erityisen raskauttavaksi tapahtuneen tekee se, että lainvastainen lopputulos johtui suhteellisten vaalien lautakunnan puheenjohtajan Heikki Nivalan toiminnasta. Lea Soppelan jättämällä ehdokaslistalla oli ensimmäiseen vaaliin verrattuna sellainen ero, että kun ensimmäisellä kerra[lla] ehdokaslistan neljännellä sijalla oli Kristillisdemokraattien Riitta Latvakoski, niin nyt sillä sijalla olikin saman puolueen Pirkka Aalto. Listalla neljännellä sijalla ollut nainen vaihdettiin mieheksi, jotta syntyisi laiton lopputulos. … Useiden henkilöiden kuullen Kristillisdemokraattien valtuutettu Pirkka Aalto kertoi valtuuston kokouksen jälkeen, että tämä tapahtui Heikki Nivalan pyynnöstä.”